TSMT torna, ADHD kezelés, beszédfejlesztés
Kiwi gyermekfejlesztő központ

Komplexná liečebnopedagogická (špeciálnopedagogická intervencia)

Komplex fejlesztés

kiwi-bird

Komplex fejlesztés alatt olyan az gyógypedagógus, illetve konduktor által vezetett foglalkozásokat értjük, melynek során az összes képességterület, az egész személyiség fejlesztését végezzük különböző játékok, mozgás, mondókák, valamint a képzőművészet és a zene segítségével már két hónapos kortól. A foglalkozások egyéni vagy kiscsoportos formában valósulnak meg, a maximális létszám 4 gyermek, és amíg szükséges, az édesanya is jelen van. A foglalkozások 60 percesek, ebből 50 perc maga a fejlesztés, 10 perc pedig a szülőkkel folytatott konzultáció. Komplex fejlesztő foglalkozásainkat az alábbi korcsoportok számára kínáljuk:

Korai fejlesztés

0-1 éves kor: Babatorna konduktor vezetésével

A pici babákat egyszerű babamasszázzsal, átmozgatással hangoljuk a közös tornára. Ezután mindig az adott életkornak megfelelő, illetve a baba fejlettségi szintjéhez igazított játékos gyakorlatok következnek, amelyek amellett, hogy a gyermek és szülő közötti kommunikációt, egymásra hangolódást is segítik, fejlesztik a baba mozgását, idegrendszeri érését.

A kicsik ügyességét, figyelmét játékos formában, sokféle készségfejlesztő és kreatív eszközzel segítjük elő, amelyek támogatják az életkornak megfelelő mozgáskoordináció és egyensúly kialakulását, valamint korrigáljuk az apróbb fejlődési eltéréseket.

1-2 éves kor: Komplex fejlesztés konduktor vezetésével

A már járó gyermekek számára is egyénre szabottan összeállított, összetett mozgás és képesség fejlesztés történik. Sokféle színes, izgalmas készségfejlesztő eszközt, játékot, feladatot kapnak a gyerekek és a szülők. 

A fejlesztő foglalkozás mindig játékos formában zajlik. Az énekek, mondókák, versek ritmust adnak a mozdulatoknak, meghatározzák a tevékenység ütemét, kiváltják, és fenntartják a mozgást. Fejlődik a gyerekek testtudata, térérzékelése, kézügyessége, izomereje és egyensúlya.

A csoportos foglalkozások segítik az idegen érintések elfogadását, a tartós szemkontaktus kialakítását, a kommunikáció gyakorlását a gyermek szocializációját.

2-3 éves: óvodára való felkészítés gyógypedagógus vezetésével

Ezeken a foglalkozásokon a mozgásfejlesztés mellett már sokkal nagyobb hangsúly kapnak a kognitív (megismerő) képességek fejlesztését célzó játékos feladatok és a szociális képességeket és a beszédet fejlesztő szituációk. Ezek a fejlesztő foglalkozások is mindig játékos formában zajlanak, melyek során az énekek, mondókák és versek továbbra is kiemelt fontosságúak.

Amellett, hogy ritmust adnak a mozdulatoknak, kiváltják, és fenntartják a mozgást, a tanuláshoz szükséges képességek fejlődését is megalapozzák, mint a figyelem, a testtudat, térérzékelés, kézügyesség és a beszéd. A csoportos foglalkozások segítik a gyermek szocializációját, hogy kapcsolatot teremtsen kortársaival, szabályokat fogadjon el, a közösség részévé váljon, ami az óvodai beilleszkedés fontos alapja.

Komplex fejlesztés óvodásoknak

A foglalkozásokon a zökkenőmentes iskolakezdéshez, a könnyű tanuláshoz szükséges alapképességeket fejlesztjük izgalmas játékok, eszközök, mondókák, a képzőművészet és a zene segítségével. Célunk, hogy a gyermek 6 éves korára minden szempontból készen álljon az iskolai életre. A foglalkozások során játékos formában fejlesztjük az alábbi képességeket:

 • vizuális észlelés
 • auditív észlelés
 • beszédészlelés és beszédértés
 • emlékezet
 • figyelem
 • téri tájékozódás
 • sorrendiség
 • finommotorika, grafomotorika
 • vizuomotoros koordináció
 • mozgáskoordináció
 • beszéd
 • számolási gondolkodás
 • logika, problémamegoldó gondolkodás
 • általános tájékozottság
 • érzelmi intelligencia,
 • szociális készségek (társas kapcsolatok, önértékelés, önkontroll, terhelhetőség, feladattudat...)

Komplex fejlesztés iskolásoknak

Az iskolás korú gyermekek foglalkozásain a fent felsorolt részképességek fejlesztése mellett a tanulási képességek, tanulástechnika, illetve az olvasás-, írás- és számolási készség fejlesztésére is sor kerül különböző módszerek (Meixner-féle olvasás reedukáció, Tükörtábla terápia, Dyscalculine program...) segítségével. Ennél a korosztálynál is fontosnak tartjuk, hogy a fejlesztést ne munkának és fárasztó gyakorlásnak élje meg a gyermek, ezért arra törekszünk, hogy elfogadó, bátorító környezetben, jó társaságban és izgalmas tevékenységek során tanulja meg kibontakoztatni a benne rejlő lehetőségeket.

 

kiwi-bird