TSMT torna, ADHD kezelés, beszédfejlesztés
Kiwi gyermekfejlesztő központ

Skríningy, testy

Vizsgálatok

kiwi-bird

A bejelentkezés után első lépésben felmérjük gyermeke állapotát, képességeit, ennek eredménye alapján ajánljuk a számára legmegfelelőbb módszert, terápiát, esetleg további vizsgálatokat. A vizsgálatot a legtöbb esetben szülői konzultáció előzi meg, melynek során a gyermek jelenléte nélkül, csak a szülővel/szülőkkel beszélgetünk, majd ez alapján választjuk ki a megfelelő vizsgálati módszert.

BKFK SEED Fejlődési Skála (Sewall Early Educational Development Scale)

A skála 0–4 éves korig méri a csecsemők és a gyermekek adaptációs, pszichomotoros képességeit. Segítségével meghatározható a gyermek fejlettségi kora, az esetleges elmaradás mértéke, illetve a fejlesztés irányvonala. A vizsgálat során megfigyeljük a gyermek spontán tevékenységét, így a vizsgálati helyzetben olyan gyermekek fejlettségi szintjéről is képet kaphatunk, akiknél bármilyen okból kifolyólag (figye­lemzavar, magatartási problémák, értelmi elmaradásból adódó alacsonyabb szintű feladattartás stb.) nehezített az együttműködés.

LongiKid© (Longitudinális komplex vizsgálat)

A LongiKid neurológiai alapú diagnosztikus eljárás, melynek segítségével 3 hónapos kortól 11 éves korig azonosítható az eltérő fejlődés, illetve az idegrendszer érési zavara. Az egyes életkorokban elvárható mozgásos, kognitív, nyelvi teljesítményt, valamint az idegrendszer érettségét méri. A vizsgálat a szülő jelenlétében zajlik, a gyermek életkorától függően 45-90 perc alatt vehető fel. 85 megfigyelési szempontot tartalmaz, 11 nagyobb területet különböztet meg:

 • Vizuális terület
 • Auditív terület
 • Taktilis terület
 • Nyelvi terület (kifejező és befogadó nyelvi készség) 
 • Izomtónus
 • Beállító és egyensúlyi rekciók
 • Archaikus reflexek
 • Nagymozgások
 • Finom mozgások
 • Szociális terület
 • Kognitív funkciók

ÁMV – Állapot- és mozgásvizsgálat

Az ÁMV olyan neuromotoros, szenzomotoros szemléletű teszt, melynek segítségével meghatározható az idegrendszer érettségi szintje, azokat a motoros képességeket méri, melyek a sikeres iskolai beváláshoz alapvetően fontosak. 5 nagy részterületet vizsgál, 21 feladattal, ezek egy része ismert neuropszichológiai vizsgálatok elemeiből áll. A vizsgálat 5 éves kor felett vehető fel, eredménye előre jelzi a rizikós iskolai beválást, 6 éves kor felett pedig szorosan összefügg az iskolaérettségi vizsgálat eredményeivel. Segítségével meghatározható a fejlesztés további irányvonala, a TSMT (tervezett szenzomotoros tréning) szükségessége. Az alábbi esetekben javasoljuk:

 • a mozgáskoordináció gyengesége, ügyetlen mozgás,
 • grafomotorika éretlensége,
 • gyenge beszédmotorika,
 • hiperaktivitás,
 • figyelmi problémák,
 • viselkedésproblémák: nehézségek a beilleszkedés, szabályfelismerés- és elfogadás, feladattudat, feladattartás, irányítás elfogadása, monotóniatűrés és impulzuskontroll terén.

A vizsgálat egyszerű, könnyen megérthető feladatokból áll, szülő jelenlétében zajlik, kb. 45 percet vesz igénybe..

Komplex gyógypedagógiai vizsgálat

Óvodás és iskolás korú gyermekek részképességeit méri 4 éves kor felett, segítségével megállapítható, milyen a gyermek teljesítménye az egyes területeken az életkorához képest, feltárjuk a fejlesztendő területeket, illetve a gyermek erősségeit is. Az alábbi területeket vizsgáljuk:

 • vizuális észlelés
 • auditív észlelés
 • beszédészlelés
 • emlékezet
 • figyelem
 • téri tájékozódás
 • sorrendiség
 • finommotorika, grafomotorika
 • vizuomotoros koordináció
 • mozgáskoordináció
 • beszéd
 • számolási gondolkodás
 • általános tájékozottság
 • szociális készségek

Iskolás korú gyermekeknél a vizsgálat kiegészül az olvasás- és íráskészség, illetve a matematikai készségek vizsgálatával.

Pszichológiai vizsgálat

Pszichológiai vizsgálat javasolt azokban az esetekben, ha úgy érzi, hogy:

 • gyermeke viselkedése nagymértékben megváltozott,
 • alacsony az önbecsülése,
 • kapcsolati problémái akadtak,
 • túlzottan szorongó,
 • nehezen tűri a kudarcot,
 • érzelmi problémákkal küzd,
 • nehezen kezeli a dühét, vagy egyes nehezebb élethelyzeteket.

Nemcsak gyermekek, hanem kamaszok és felnőttek számára is rendelkezésre állnak szolgáltatásaink, ha úgy érzik akadályba ütköztek valamilyen életterületen. A vizsgálat során feltérképezzük az érintett személy viselkedését, érzelmi reakcióit, gondolkodását, problémamegoldó képességeit, félelmeit és körüljárjuk mindazon nehézségeket, amelyek akadályozzák mindennapi boldogulásukat.

Logopédiai vizsgálat

A vizsgálat során a gyermek életkorának megfelelő játékos szituációkat alkalmazva felmérjük annak kifejező beszédét, aktív és passzív szókincsét, beszédértését, kiejtését. A vizsgálóeljárásokat a gyermek igényeihez igazodva, személyre szabottan állítjuk össze az alábiakból:

 • szókincsvizsgálat,
 • artikulációs hibák kiszűrése,
 • részképesség területek felmérése a tanulási nehézség veszélyeztetettség előjelzése céljából,
 • beszédészlelési- és beszédmegértési tesztek,
 • beszédlégzés, beszédtechnika, beszédszervek működésének megfigyelése,
 • hallási figyelem vizsgálat.

Szükség esetén javasoljuk további szakemberek, szakorvos felkeresését.

GOH/GMP beszédpercepciós vizsgálat

GMP vizsgálat a 3-13 év közötti gyermekek beszédészlelését és beszédmegértését vizsgálja. Az életkornak megfelelő beszédészlelés és beszédmegértés az iskolai tanulás alapja, ezek a működések pedig a megfelelő beszédhalláson alapszanak. A tanulási- vagy viselkedésproblémák egyik leggyakoribb okaként a gyenge beszédészlelést tartjuk számon, mely rejtetten működik, ezért sokszor későn derül ki annak gyenge működése. A kudarcok megelőzése érdekében még iskolába lépés előtt 4-5 éves korban ajánlott elvégezni ezt a vizsgálatot. Azoknál a gyermekeknél javasoljuk, akik:

 • az anyanyelv-elsajátítása nem tipikus, későn kezdtek beszélni,
 • nehezen értik az elhangzottakat,
 • kiejtésük elmarad az életkorukban elvárt szinttől,
 • hallásprobléma gyanítható,
 • tanulási nehézségeket mutatnak,
 • iskolai kudarcaik vannak,
 • magatartási, viselkedési gondokkal küzdenek stb., a problémák háttérben a beszédészlelési és beszédmegértési folyamatok nem kielégítő működésevalószínűsíthető. 

 A GMP diagnosztika 20 tesztet tartalmaz, közülük 15 az óvodás és 18 az iskolás gyermekek vizsgálatára szolgál. A tesztfelvétel sorrendjét minden esetben a vizsgált gyermek életkorához, pszichés állapotához igazítjuk. A vizsgálat kiegészítő eszköze a GOH készülék, mellyel a beszédhallást szűréses ellenőrzését végezzük, eredménye jelzi, hogy a gyermek beszédhallása ép, kissé, vagy esetleg erősen károsodott.

Neurofeedback vizsgálat

A neurofeedback tréninget mindig egy felmérés előzi meg. A vizsgálat abból áll, hogy a fejbőr megfelelő pontjain érzékelőket rögzítünk, amelyek „leolvassák” az agy által produkált EEG jeleket, így láthatjuk, hogy mely területeken van eltérés a működésben. A mérés során megfigyeljük az egyes hullámok (delta, theta, alfa, SMR, béta1 és béta2) arányát, ebből tudunk következtetni a nem megfelelő működésre. A vizsgálat része egy szubjektív kérdőív kitöltése is, amely segítségével pontosabb képet kapunk arról, hogy a hétköznapokban mely tünetek, problémák okozzák a legöbb nehézséget a gyermeknek és környezetének. Ezek eredményétől függően kezdhető meg a neurofeedback tréning. A vizsgálat feltétele, hogy a gyermek legalább 15 percig képes legyen többé-kevésbé mozdulatlanul ülni, illetve a fülekre felhelyezett 2-2 kis csipeszt elviselni, ami 4-5 éves kor körül már nem szokott gondot jelenteni. Elvégzését leggyakrabban figyelmi- és tanulási problémák, hiperaktivitás, szorongás és depresszió esetén ajánljuk.

Kiegészítő vizsgálatok:

Pszichomotoros dominancia teszt
Meixner-féle olvasásvizsgálat
Diszkalkúlia vizsgálat

kiwi-bird