Stredisko
podpory vývinu

AIT/FST sluchový tréning

AIT/FST sluchový tréning

kiwi-bird

Spoločným problémom niektorých detí je, že vo väčšej spoločnosti zvuky okolia alebo hlasy iných osôb pôsobia na ne rušivo. Často sa z týchto dôvodov stáva, že sa buď stiahnu a vyhýbajú spoločnosti iných, alebo naopak na seba upozorňujú svojim správaním.

V takýchto prípadoch je vhodné vykonať test sluchu, aby sa zistila citlivosť (nadmerná citlivosť/hypersenzitivita) sluchu. Deti alebo dospelí, citliví na sluchové podnety, často zápasia s komunikačnými problémami a s problémami v učení sa – ťažkosti s čítaním, písaním, s pravopisom. V mladšom veku nedokážu správne vyslovovať hlásky napriek logopedickým intervenciám sa reč nezlepšuje.

Tieto problémy sa nevyriešia samy. V tomto prípade ucho ako zmyslový orgán funguje veľmi dobre. Zvýšená citlivosť na zvuky (hyperacusis) nie je choroba. Tak ako niektorí ľudia dokážu vidieť veľmi ďaleko, tak niektorí dokážu počuť zvuky, ktoré iní nemusia zaznamenať. (Je známe, že hypersenzitivita sa môže spájať s bolestivým sluchom – ak je dieťa hypersenzitívne v jednej zmyslovej oblasti, je dosť možné, že bude hypersenzitívne aj v iných zmyslových oblastiach). Tieto deti si z množstva sluchových podnetov musia vybrať ten zvuk alebo hlas, na ktorý majú upriamiť svoju pozornosť, a nie je to vždy hlas pedagóga. Tieto deti sa potom skôr unavia, pretože ich nervová sústava je vyčerpaná.

AIT/FST využíva výhodu adaptačnej schopnosti (plasticity) mozgu, postupne trénuje sluchový orgán na zvuky, na ktoré je citlivý, alebo na tie, ktoré nervový systém z nejakého dôvodu ignoruje.

Tréning sa odporúča ak dieťa:

 • má 3 roky a ešte nerozpráva
 • po častých zápaloch stredného ucha, ochoreniach horných dýchacích ciest v období osvojenia si reči, má následné ťažkosti v škole
 • ignoruje verbálne pokyny, alebo reaguje na ne oneskorene
 • na pokyny často odpovedá protiotázkou: Čo? Ak je nutné opakovať to čo už bolo povedané, často dochádza k zlému pochopeniu pokynov
 • má problémy s učením sa podľa sluchu, má problém zopakovať vety, nerado recituje
 • ťažko alebo pomaly sa vyjadruje, a má problémy s rečou
 • nerozpráva, alebo v dôsledku rečovej chyby navštevuje alebo navštevovalo logopéda
 • na informácie podávané rečou sa nevie sústrediť, je duševne mimo, má problémy s pozornosťou
 • počuté informácie takmer okamžite zabudne
 • v skupine, vo väčšom kolektíve podáva slabšie výkony, skôr sa unaví
 • si zakrýva uši, hluk naňho pôsobí rušivo. Všíma si zvuky skôr než ostatní. Má strach zo zvukov, ktoré ostatných nevyrušujú – napr. vysávač, mixér, fén a pod.
 • problémy s čítaním, písaním a gramatikou
 • svojim správaním a neposednosťou zaťažuje svoje okolie, alebo naopak – sťahuje sa do úzadia

AIT/FST tréning sa odporúča aj pri nasledovných príznakoch:

 • oneskorený vývoj reči, rečové chyby, NKS
 • dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia
 • autizmus
 • poruchy auditívneho vnímania a porozumenia reči
 • hyperaktivita, poruchy správania a pozornosti
 • úzkostlivé a depresívne stavy, epilepsia
kiwi-bird