Stredisko
podpory vývinu

Konduktívna pedagogika (Petőova metóda)

Konduktívna pedagogika (Petőova metóda)

kiwi-bird

Konduktívna pedagogika je pedagogicko-rehabilitačná metóda, ktorej cieľom je rozvíjať schopnosti ľudí, u ktorých došlo k poškodeniu centrálneho nervového systému. Napriek poškodeniu nervový systém má isté rezervy, ktoré sa dajú zmobilizovať správnym procesom učenia. Metóda sa využíva aj vo včasnej intervencii, pretože najlepšie výsledky môžeme dosiahnuť včasne nasadenou terapiou.

Včasná intervencia sa odporúča v prípade: 

  • poškodenia centrálnej nervovej sústavy (DMO)
  • predčasného narodenia
  • nezrelosti nervovej sústavy 
  • zníženého alebo zvýšeného svalového tonusu 
  • oneskoreného motorického vývinu

Petőova metóda sa u detí uskutočňuje hravou formou, s prihliadnutím na vekové osobitosti. Počas sedenia sa komplexne rozvíja osobnosť, využíva sa množstvo spevu a riekaniek, dieťa spoznáva svoje hranice aj schopnosti. Piesne, riekanky a vyčítanky dávajú rytmus pohybom, určujú tempo činnosti, spúšťajú a udržiavajú pohyb. Týmto sa dosahuje čo najsamostatnejšie vykonávanie úloh a čo najväčšia sebestačnosť. 

Jeden z najdôležitejších cieľov konduktívnej pedagogiky – odhliadnuc od veku - je naučiť učiť sa, teda rozvíjať učebné zručnosti. Takže okrem rozvoja detí kladie veľký dôraz aj na rehabilitáciu dospelých s postihnutím v oblasti motoriky. Jej cieľom je rozvinúť všetky stránky osobnosti.

Plasticita našej nervovej sústavy (t.j. schopnosť mozgu prispôsobovať a meniť sa)  aj v dospelosti umožňuje istú mieru sebaregenerácie a vybudovanie nových nervových spojení aj v prípade vážneho úrazu. Je dôležité, aby sa človeku so zdravotným postihnutím vrátili stratené zručnosti, aby mohol viesť samostatnejší život, vrátiť sa do práce a k aktívnemu životu.

kiwi-bird