Stredisko
podpory vývinu

Logopédia, rozvoj reči

Logopédia, rozvoj reči

kiwi-bird

Logopédia sa zaoberá poruchami reči a jazyka, hlasu, a komunikácie. Logopedická terapia sa zameriava na nápravu porúch reči, naštartovanie reči v prípade oneskoreného vývinu reči a rozvoj zručností v materinskom jazyku. Súčasťou logopédie je aj prevencia a reedukácia prejavov porúch učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia), ako aj korekcia porúch vnímania a porozumenia reči.

V našom centre riešime aj problémy so zajakávaním u detí. Na začiatku sedení rozvíjame pozornosť, a hravým spôsobom vzbudzujeme záujem o rozprávanie. Následne rozširujeme slovnú zásobu a zvládnutie gramatiky. Vychádzame z toho, že hlavnou činnosťou detí je hra a preto je všetko zakomponované do hravých situácií. Počas logopedického sedenia sa zaoberáme týmito oblasťami:

  • naštartovanie reči,
  • rozvoj vnímania a porozumenia reči,
  • zlepšenie artikulácie,
  • korekcia porúch vývinu jazyka a reči
  • korekcia porúch plynulosti reči (zajakávanie, brbľavosť)
  • korekcia narušenej komunikačnej schopnosti ,
  • prevencia a náprava porúch učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia).
kiwi-bird