Stredisko
podpory vývinu

Skríningy, testy

Skríningy, testy

kiwi-bird

V našom stredisku ako prvé, vždy zisťujeme potreby a schopnosti Vášho dieťaťa. Na základe výsledkov vyšetrení a skríningov určujeme najvhodnejšiu metódu alebo terapiu, prípadne ďalšie vyšetrenia.

BKFK SEED Vývojová škála (Sewall Early Educational Development Scale)

Vývojvá škála meria adaptačné a psychomotorické schopnosti detí vo veku 0–4 rokov. Pomocou nej možno určiť vekovú úroveň schopností dieťaťa, mieru prípadného zaostávania vo vývoji a spôsob rozvoja. Počas vyšetrenia spozorujeme spontánne aktivity dieťaťa, tým získame informácie o úrovni vyspelosti aj takého dieťaťa, s ktorým je spolupráca z rôznych dôvodov sťažená (porucha pozornosti, problémy so správaním, nižšia úroveň vykonávania úloh, alebo v dôsledku mentálneho postihnutia).

LongiKid© (Longitudinálny skríning)

LongiKid je diagnostický postup založený na neurológii, ktorý možno použiť na identifikáciu atypického vývoja a neuromotorickej nezrelosti nervového systému vo veku od 3 mesiacov do 11 rokov. Meria veku primeraný motorický, kognitívny, jazykový výkon a zrelosť nervového systému. Test sa vykonáva za prítomnosti rodiča a je možné ho vykonať za 45 - 90 minút, v závislosti od veku dieťaťa. Obsahuje 85 aspektov pozorovania, rozlišuje 11 hlavných oblastí:

 • vizuálna oblasť
 • auditívna oblasť
 • taktilná oblasť
 • jazyková oblasť
 • svalový tonus
 • posturálne a rovnovážne reakcie
 • archaické reflexy
 • hrubá motorika
 • jemná motorika
 • sociálna oblasť
 • kognitívne funkcie

SMT – Senzomotorický test

SMT je neuro- senzomotorický test, pomocou ktorého je možné určiť úroveň zrelosti nervového systému a motorické schopnosti nevyhnutné pre úspešnú adaptáciu na školu. Skúma 5 veľkých oblastí s 21 úlohami, z ktorých niektoré pozostávajú z prvkov známych neuropsychologických vyšetrení. Test sa vykonáva vo veku nad 5 rokov, jeho výsledky predpovedajú rizikovú adaptáciu na školu, a vo veku nad 6 rokov korelujú s výsledkami testu školskej zrelosti. Môže sa použiť na určenie ďalšieho smeru rozvoja a na určenie potreby TSMT (plánovaného senzomotorického tréningu). SMT odporúčame v nasledujúcich prípadoch:

 • slabá motorická koordinácia, nemotorné pohyby
 • nezrelosť grafomotoriky,
 • slabá motorika hovoridiel a artikulačných orgánov
 • hyperaktivita,
 • problémy s pozornosťou,
 • Problémy v správaní: ťažkosti so začlenením sa do kolektívu, rozpoznávaním a prijímaním pravidiel, slabý prístup k úlohe, udržiavanie úloh, ťažkosti riadiť sa podľa pokynov, tolerancia monotónnosti a kontrola impulzov.

Vyšetrenie pozostáva z jednoduchých, ľahko pochopiteľných úloh, koná sa za prítomnosti rodiča, cca. Trvá to 45 minút.

Komplexné liečebnopedagogické vyšetrenie

Meria čiastkové schopnosti detí predškolského a školského veku (od 4 rokov). Pomocou vyšetrenia je možné určiť výkon dieťaťa v jednotlivých oblastiach vo vzťahu k jeho veku, schopnosti, ktoré je potrebné rozvíjať, ale zisťujeme aj silné stránky dieťaťa. V rámci vyšetrenia preskúmame tieto oblasti:

 • vizuálne vnímanie
 • sluchové vnímanie
 • vnímanie reči
 • pamäť
 • pozornosť
 • priestorová orientácia
 • serialita
 • jemná motorika
 • vizuomotorická koordinácia
 • motorická koordinácia
 • hrubá motorika
 • reč
 • matematické myslenie
 • všeobecné znalosti
 • sociálne zručnosti

U školákov zhodnocujeme aj úroveň čítania, písania a matematických schopností.

Psychologické vyšetrenie

Psychologické vyšetrenie sa odporúča v prípade, keď máte pocit, že:

 • správanie Vášho dieťaťa sa vo veľkej miere zmenilo,
 • má nízke sebavedomie,
 • má vzťahové problémy,
 • je príliš úzkostlivé,
 • ťažko znáša neúspech,
 • má emocionálne ťažkosti,
 • ťažko zvláda svoj hnev alebo niektoré zložitejšie životné situácie.

Naše služby sú k dispozícii nielen pre deti, ale aj pre tínedžerov a dospelých, ak majú pocit, že v určitej oblasti života narazili na prekážku. Počas vyšetrenia zisťujeme správanie dotknutej osoby, jeho emočné reakcie, myslenie, schopnosť riešiť problémy a obavy, a rozoberieme všetky ťažkosti, ktoré bránia jeho každodennému uplatneniu.

Logopedické vyšetrenie

Počas vyšetrenia hodnotíme úroveň aktívnej a pasívnej slovnej zásoby, porozumenia reči a výslovnosti dieťaťa pomocou hravých situácií primeraných jeho veku. Vyšetrovacie metódy zostavujeme individuálne, na základe potrieb dieťaťa z nasledovných:

 • test slovnej zásoby,
 • hodnotenie artikulácie a výslovnosti,
 • zmeranie čiastkových funkcií cieľom prognózy/predpovede možných/neskorších ťažkostí v učení,
 • testy vnímania a porozumenia reči,
 • spozorovanie dýchania, techniky reči, činnosti rečových orgánov,
 • test sluchovej pozornosti.

V prípade potreby navrhujeme ďalšie odborné, lekárske vyšetrenia.

GOH/GMP vyšetrenie vnímania a porozumenia reči

Vyšetrenie GMP skúma vnímanie a porozumenie reči u detí vo veku 3 - 13 rokov, momentálne sa vykonáva len v maďarskom jazyku. Vekovo primerané vnímanie reči a porozumenie reči sú základom učenia v škole a tieto funkcie sú založené na primeranom vnímaní zvukov reči. Jednou z najbežnejších príčin problémov s učením alebo správaním je slabé vnímanie reči, ktoré funguje skryto, takže sa často zisťuje neskoro. Aby sa predišlo problémom v učení, odporúča sa vykonať tento test vo veku 4 - 5 rokov, ešte pred nástupom do školy.

Neurofeedback vstupné vyšetrenie

Neurofeedback, inými slovami EEG biofeedback metóda, môže byť účinná v prípade, keď psychický alebo neurologický problém súvisí s merateľnými funkčnými odchýlkami v mozgových vlnách. Vyšetrenie sa najviac odporúča pri poruche pozornosti a učenia, hyperaktivite, úzkosti a depresii. Tréning je založený na zmeraní mozgových vĺn - posúdení, ktorý spočíva v upevnení senzorov na určitých bodoch hlavy, ktoré „čítajú“ signály EEG. Na základe získaných výsledkov potom pomocou tréningu „optimalizujeme“ oblasti, na ktorých sme zaznamenali funkčné odchýlky

Doplňujúce vyšetrenia
Test laterality a psychomotorickej zrelosti
Test čítania na základe metódy Meixner
Test dyskalkúlie

kiwi-bird