Stredisko
podpory vývinu

Terapeutické mini tábory pre deti vo veku 2-4 roky

Terapeutické mini tábory pre deti vo veku 2-4 roky

kiwi-bird

Ponúkame naše terapeutické minitábory pre deti pred nástupom do škôlky a deti predškolského veku. Každý mini tábor pozostáva z maximálne 4 detí a koná sa 5 dní v týždni, 3 hodiny denne, rôzne metódy sú vždy zostavené podľa potrieb aktuálnej skupiny. Čo sa presne deje v takom tábore?

  • Senzomotorické cvičenie: rozvoj motorickej koordinácie a rovnováhy, koordinácie oka a ruky a koordinácie oka a nohy, telesnej schémy, orientácie v priestore.
  • Rozvoj čiastkových schopností: zrakové, sluchové a hmatové vnímanie, pozornosť, pamäť, serialita, priestorová orientácia, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky.
  • Rozvoj reči: vnímanie reči, porozumenie reči, slovná zásoba, artikulácia a výslovnosť,
  • Rozvoj sociálnych zručností: začlenenie sa do kolektívu, rozpoznávanie a prijímanie pravidiel, prístup k úlohe, udržiavanie úloh, posilnenie sebaúcty a sebadôvery, empatie a odolnosti voči frustrácii.

Rozvoj prebieha pomocou rôznych hier, pohybu a spevu.

kiwi-bird